سینا قنبری
سینا قنبری ۲۳ساله دیپلمه ازتهران ،روز ۳۱ دسامبر در جریان تظاهرات بازداشت و روز ۶ ژانویه در زندان بر اثر تزریق متادون با دوز بالا به شهادت رسید. مدیرکل زندانهای استان تهران ادعا کرده است که: « سینا قنبری با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان، اقدام به خودشکی از طریق حلق آویز کرده است.»
مقاله قبلی
مقاله بعدی