شهاب الدین ابطحی زاده
سید شهاب الدین ابطحی زاده ۲۰ ساله اهل اراک، روز ۴ ژانویه بازداشت و ده روز بعد در تاریخ ۱۴ژانویه در حالی که آثار ضربات باتون بر بدنش مشهود بود مقابل منزل پدری اش رها کردند.
مقاله قبلی
مقاله بعدی