علی پولادی
علی پولادی جوان ۲۶ساله اهل چالوس، شامگاه ۱۲ژانویه به بازداشگاه اداره آگاهی منتقل شد و روز شنبه ۱۳ ژانویه به خانواده وی اطلاع دادند که برای تحویل گرفتن پیکرش مراجعه کنند.
مقاله قبلی
مقاله بعدی