محمد نصیری
محمد نصیری  در زنجان پس از دستگیری به دست ماموران  اطلاعات کشته شد. ماموران به هنگام تحویل پیکر این شهید مدعی شدند که او خودکشی کرده است.
مقاله قبلی
مقاله بعدی