محمد چوباک
محمد چوباک ۲۹ ساله، روز ۹ دی ۹۶ در تظاهرات و اعتراضات شهرستان دورود لرستان مورد اصابت تیر مستقیم نیروهای بسیجی قرار گرفت و به شهادت رسید.
مقاله قبلی
مقاله بعدی