نمودار زمانی اعدام ها در ایران

نمودار اعدام ها در ایران

1397
تیر 28, 1397
تیر 23, 1397
تیر 22, 1397
تیر 20, 1397
تیر 17, 1397
تیر 16, 1397
تیر 15, 1397
تیر 14, 1397
تیر 13, 1397
تیر 10, 1397
تیر 7, 1397
تیر 7, 1397
تیر 6, 1397
تیر 6, 1397
تیر 5, 1397
تیر 5, 1397
خرداد 29, 1397
خرداد 28, 1397
خرداد 28, 1397
خرداد 27, 1397