نمودار زمانی اعدام ها در ایران

نمودار اعدام ها در ایران

1397
مرداد 27, 1397
مرداد 26, 1397
مرداد 24, 1397
مرداد 22, 1397
مرداد 18, 1397
مرداد 11, 1397
مرداد 10, 1397
مرداد 5, 1397
مرداد 3, 1397
مرداد 2, 1397
مرداد 1, 1397
تیر 31, 1397
تیر 31, 1397
تیر 28, 1397
تیر 23, 1397
تیر 22, 1397
تیر 20, 1397
تیر 17, 1397
تیر 16, 1397
تیر 15, 1397