مهدی کهزادی
 مهدی کهزادی از جوانان لرستان بود که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در روز ۹ دی ۹۶ در دورود به شهادت رسید.
مقاله قبلی
مقاله بعدی