افزایش فشار بر زندانی سیاسی با انتقال به بند معتادان

افزايش فشار بر زندانی سیاسی با انتقال به بند معتادان

افزایش فشار بر زندانی سیاسی با انتقال به بند معتادان

زندانی سیاسی ، شهرام پور منصوری، ۳۶ساله، که در بند زندانیان سیاسی محبوس بود را به سالن ۲۰ بند ۷ منتقل  کردند.بند ۷، بند معتادین می باشد وجهت افزایش شکنجه و فشار بیشتر بر روی این زندانی، وی را به این بند منتقل کردند.

زندانی عقیدتی شهرام پور منصوری که در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده بود حالا در سن ۳۶ سالگی، هجدهمین سال حبس خود را می گذراند.

 

لازم به یادآوری است که در بند معتادین، مواد مخدر به نام «متادون» آزاد است و بنا به اجازه زندانبانان بین زندانیان پخش میشود و بهداری زندان نیز آن را یک داروی آرامبخش می داند.

معاون زندان گوهردشت به نام «قبادی» فشارهای طاقت فرسایی را به این زندانی اعمال کرده ودرحین  فشارهای وارده به این زندانی گفته که: « برو خودکشی کن، برو اعتصاب کن»