نمودار زمانی اعدام ها در ایران در سال 1396

نمودار اعدام ها در ایران

1396
اسفند 1, 1396
بهمن 27, 1396
بهمن 25, 1396
بهمن 25, 1396
بهمن 25, 1396
بهمن 25, 1396
بهمن 23, 1396
بهمن 20, 1396
بهمن 16, 1396
بهمن 13, 1396
بهمن 13, 1396
بهمن 10, 1396
بهمن 8, 1396
بهمن 1, 1396
دی 28, 1396
دی 28, 1396
دی 27, 1396
دی 26, 1396
دی 26, 1396
دی 21, 1396