گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان تظاهرات اهواز در زندان شیبان اهواز

براساس خبرهای رسیده صدها تن از بازداشت شدگان تظاهرات اهواز در زندان شیبان در وضعیت دهشتناکی به سر می برند.
بيش از ۲۵۰نفر از بازداشت شدگان به زندان شیبان اهواز منتقل شده اند. همه آنان را در يك بند مجزا در ۱۰ بخش قرنطینه نگهداری می شوند که هر بخش دارای ۷ سلول است و در هر سلول چندین نفر بازداشتی در وضعیت دشواری بسر می برند، و از ارتباطى با ديگر زندانيان و داشتن ملاقات ممنوع هستند.
بازداشت شدگان که عموما توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، به صورت جمعی مورد شکنجه قرار گرفته و با باتون مورد حمله و هجوم پاسداران قرار گرفته اند.
برخی از این بازداشت شدگان قیام با اینکه قرار وثیقه برای آنان صادر شده است اما مقامات قضایی و کارگزاران زندان از آزادیشان جلوگیری کرده اند چرا که هنوز آثار شکنجه بر بدن شان دیده می شد. از بین آنان تاکنون تنها ۱۵ تن با قرار وثیقه آزاد شده اند.
طی تظاهرات چندین روزه شهروندان عرب در خوزستان دستکم ۵۰۰ تن از شهروندان عرب بازداشت شدند که در بین آنان ۱۵ کودک ۱۱ تا ۱۵ ساله نیز به چشم می خورد. بازداشت شدگان از شهرهای محمره خرمشهر، کوی علوی، پل ششم شهر اهواز، کوت عبدالله، بوده و نیروی انتظامی در ورودی این شهرها مستقر شده بودند.

تاکنون تنها اسامی و مشخصات ۱۹۰ تن از شهروندان عرب بازداشت شده احراز شده است که در زیر آمده است:

اسامی برخی از بازداشت شدگان تظاهرات شهروندان عرب در خوزستان
۱-خدیجه نیسی از اهالی شعیبیه در بازار مركزی اهواز در ۹ فروردین
٢-عایشه نیسی ۱۹ ساله از اهالی شعیبیه در بازار مركزی اهواز در ۹ فروردین
٣-محمود بیت سیاح از اهالی آخر اسفالت در ۹ فروردین در بازار مركزی اهواز
٤-خالد مهاوی از كوی اخر اسفالت در بازار مركزی اهواز ۹ فروردین
٥-منصور تمیمی از اهالی كوی سیاحی ۱۰ فروردین در كوی كیانپارس
٦-وسام سواری ۱۹ ساله از اهالی سپیدار ۱۰ فروردین
٧-شهاب نعامی،از اهالی زویه،بازداشت ۱۰ فروردین
٨-حسن كنانی از اهالی زویه، بازداشت ۱۹ فروردین
٩-علی خسرجی ۲۳ ساله،۱۰ فروردین در بازار عبدالحمید اهواز
١٠-عدنان بیانات سكینی ۳۷ ساله از اهالی كوی علوی،بازداشت در ۱۲ فروردین
١١-جمعه سواری ۳۲ ساله از اهالی كوی علوی،بازداشت در ۱۲ فروردین (آزاد شده است)
١٢-سوری ثعالبی(سواری) ۴۷ ساله از اهالی كوی علوی، بازداشت در ۱۲ فروردین
١٣-كاظم طرفی ۴۰ ساله، از اهالی كوی گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردین
١٤-سعید سواری از اهالی كوی علوی(حی الثورة) در ۱۴ فروردین
١٥-محمد بیانات بنی سکینی ۱۷ ساله از اهالی كوی علوی (حی الثورة) شهر در ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
١٦-ماجد زهیری از اهالی کوی علوی(حی الثورة) در ۱۶ فروردین
١٧-خانم خالدیه طرفی فرزند حمید العاصی از اهالی كمپلو شهر اهواز در ۱۵ فروردین
١٨-علی عبیات فرزند سمیچ از اهالی كوی علوی در ۱۶ فروردین
١٩-مصطفی سواری از اهالی كوی علوی(حی الثورة) در ۱۶ فروردین
٢٠-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل ۳۲ ساله از اهالی کوی علوی(حی الثورة) در ۱۷ فروردین
٢١-شاعر عرب اهوازی عبدالعال دورقی،۵۰ ساله، ساكن كانتكس شهر اهواز در ۱۶ فروردین
٢٢-صادق سواری ۲۳ ساله از اهالی كوی علوی(حی الثورة) در ۱۳ فروردین
٢٣-قاسم اهوازی از اهالی كوی علوی(حی الثورة)شهر اهواز در ۱۸ فروردین
٢٤-عدنان خسرجی از اهالی كوت عبدالله در ۱۰ فروردین
٢٥-سعد نواصری از اهالی كوت عبدالله در ۱۰ فروردین
٢٦-محمد حزبیان از اهالی كوت عبدالله ۳۶ ساله در ۱۰ فروردین
٢٧-محمد جلیل كنون از اهالی كوت عبدالله در ۱۰ فروردین
٢٨-اسد نواصری از اهالی كوت عبدالله ۹ فروردین
٢٩-سجاد جامعی ۲۵ سالهاز اهالی كوت عبدالله در ۱۲ فروردین
٣٠-محمد فتلاوی ۲۷ سالهاز اهالی كوت عبدالله ،۱۲ فروردین
٣١-صلاح بغلانی از اهالی كوی سلیچ شهر آبادان در ۱۱ فروردین
٣٢-علی بغلانی از اهالی كوی سلیچ شهر آبادان ،در ۱۱ فروردین ند
٣٣-علی جنادله ۲۲ ساله از اهالی كوی بورده شهر آبادان در ۱۰ فروردین
٣٤-فواد حردانی از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردین
٣٥–فاضل البوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردین
٣٦-حسین البوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردین
٣٧-ابراهیم آل بوعلی از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردین
٣٨-فاضل عوادی از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردین
٣٩-محمد البوغبیش (البوبدر) از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردین
٤٠-ستار آل بوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردین
٤١-پیروز آل بوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردین
٤٢-حمید البوغبیش (زبیدی) از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردین
٤٣-رضا البوغبیش از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردین
٤٤-مهدی آلبوغبیش از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردین
٤٥-نادر آل بوغبیش از اهالی شهرك طالقانی(كوره) بندر معشور در ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
٤٦-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیدیه در روزهای اول اعتراضات
٤٧-علی عبیداوی فرزند طالب از اهالی شهر حمیدیه در ۱۱ فروردین
٤٨-علی عبیداوی فرزند ورور از اهالی شهر حمیدیه در ۱۱ فروردین
٤٩‏-نجم سواری از اهالی عین دو(سید كریم) در ۱۲ فروردین
٥٠-سید فلاح موسوی ۲۳ ساله از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
٥١-میثم علوانی ۱۹ ساله از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
٥٢-عاشور سواری از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
٥٣-عارف سواری از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
٥٤-علی سواعدی از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
٥٥-حمود سواعدی از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
٥٦-ماجد سواعدی از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
٥٧-عباس سواعدی از اهالی عین دو(سید كریم)در ۱۵ فروردین
١٠٤-علی سواری ۴۵ ساله از اهالی كوی علوی شهر اهواز ، ۲۵ فروردین
١٠٥-رزاق سواری ١٣ ساله متولد ۱۳۸۴ فرزند علی سواری (١٠٤) از اهالی كوی علوی شهر اهواز در ۲۵ فروردین
١٠٦- سرتیب سواری از اهالی كوی علوی اهواز در ۲۵ فروردین
١٠٧- میلاد سواری ۲۵ ساله از اهالی كوی علوی در ۲۴ فروردین
١٠٨-محمد حمادی فرزند صاحب ۱۷ ساله، از اهالی كوی علوی (حی الثورة) شهر اهواز ،۲۴ فروردین توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه
١٠٩-حبش سواری ۲۱ ساله فرزند غازی از اهالی كوی علوی (حی الثورة) شهر اهواز ،۲۴فروردین توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه
١١٠-حسن بوعذار ۳۶ ساله فرزند كاظم از اهالی ملاشیه در جنوب غربی شهر اهواز در ۱۴ فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد
١١١-عبدالله زرکانی ۲۹ ساله،متاهل، از اهالی كوی خشایار/العزیزیه شهر اهواز در ۱۴ فروردین توسط اداره اطلاعات (آزاد شده است)
١١٢-حسین باوی
١١٣-عبدالله باوی
١١٤-یوسف زرگانی
١١٥-ولید سواری فرزند سودی
١١٦-علی محمد پور
١١٧-رضا فریسات فرزند حمود
١١٨-فرید ناصری
١١٩-هادی جلالی
١٢٠- علیرضا شریفی
١٢١-عباس عبیات
١٢٢-سید صالح طالقانی
١٢٣-صادق فرادی پور
١٢٤-صلاح مزرعه
١٢٥-حمید سواری
١٢٦-علی سلیمانی
١٢٧-تیمور زاكری
١٢٨-مصطفی ناصری
١٢٩- حسین ناصری
١٣٠- محمد ابو الفتحی
١٣١-عقیل علوانی زاده
١٣٢- موسی سواری
١٣٣-علیرضا معربی
١٣٤-حافظ عبد كنعانی ۳۱ ساله از اهالی كوی پردیس ۲ شهر اهواز در ۱۵ فروردین توسط قرارگاه ابوالفضل العباس اطلاعات سپاه
١٣٥-سعید نعمتی از اهالی ملاشیه معلول ذهنی و ناشنوا در ۱۵ فروردین است (وی روز ۲ اردیبهشت آزاد شد)
١٣٦-شیخ فائز مندائی(صابئی) از اهالی شهر خفاجیه(سوسنگرد) امروز ۲۸فروردین توسط قرارگاه ابوالفضل تابع اطلاعات سپاه در محل كارش
١٣٧-مهدی عبیات ۱۵ ساله از اهالی شهر حمیدیه غرب شهر اهواز بدلیل فعالیت در فضای مجازی در رابطه با اعتراضات
١٣٨-عادل حمودی
١٣٩-شاعر عباس حویزاوی
١٤٠-مصطفی حسین سواری
١٤١-زامل حیدری فرزند جابر
١٤٢-حسین عتابی فرزند علی
١٤٣-ناهی شریفی
١٤٤- جمال شریفی
١٤٥-سجاد زهیری
١٤٦-ناجی زهیری
١٤٧-حسین منبوهی
١٤٨-ماجد سواری فرزند اسماعیل (آزاد شده است)
١٤٩- سید ریحان موسوی
١٥٠-مسعود ناصری فرزند فاخر
١٥١-محمود البوحمدی
١٥٢-نوجوان ۱۴ ساله مهدی حیدری فرزند محمد از اهالی كوی علوی(حی الثورة) شهر اهواز، در ۱۵ فروردین است و اخیر به زندان فجر اهواز (كانون نوجوانان) منتقل شده است.
١٥٣-عباس (مسعود) حردانی ،۲۶ ساله،از اهالی كوی گلستان شهر اهواز در ۱۴ فروردین بدلیل شركت در تظاهرات توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد
١٥٤- فروردین؛سعید فاخر نسب، متولد ۱۳۴۳، یكی از فعالان فرهنگی عرب، معلم و بازنشسته آموزش وپرورش و رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهر فلاحیه(شادگان)ساكن كمپلو توسط اداره اطلاعات اهواز
١٥٥-‏خانم عزت کعبی متاهل از اهالی خیابان ۱۲کوی آسیه آباد شهر اهواز ، بازداشت توسط اطلاعات
١٥٦- نادیا محمدی پور(حمیدی)متاهل از اهالی خیابان ۱۲کوی آسیه آباد شهر اهواز ، بازداشت توسط اطلاعات
١٥٧-علی سواری ۲۱ ساله از اهالی عین دو غرب شهر اهواز در تاریخ ۱ اردیبهشت توسط قرارگاه ابوالفضل العباس
١٥٨-جاسم سواری ۲۳ ساله از اهالی عین دو غرب شهر اهواز در تاریخ ۱ اردیبهشت توسط قرارگاه ابوالفضل العباس
١٥٩-خزعل شریفی از اهالی عین دو غرب شهر اهواز در تاریخ ۱ اردیبهشت توسط قرارگاه ابوالفضل العباس
١٦٠-عماد سواری ۱۷ساله در 5 اردیبهشت ۱۳۹۷؛ توسط نیروهای قرارگاه ابوالفضل العباس تابع اطلاعات سپاه از جوانان كوی سید كریم(عین دو) غرب شهر را بازداشت شد
١٦١-ولید شریفی ۲۳ساله در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ توسط نیروهای قرارگاه ابوالفضل العباس تابع اطلاعات سپاه از جوانان كوی سید كریم(عین دو) غرب شهر را بازداشت شد
١٦٢-جلیل هوای
١٦٣-ولید باوی
١٦٤-مرتضی شریفی
١٦٥-عدنان خسرجی
١٦٦-عقیل علوانی
١٦٧-عباس حجتی
١٦٨-مهدی معینی
١٦٩-مصطفی ذاكر
١٧٠- قاسم سواری
١٧١-عبدالرضا اسفندی
١٧٢-شاكر بروایه
١٧٣- مهدی غافلی
١٧٤-خیر الله العیدی
١٧٥-سید مرتضی موسوی
١٧٦-باسم مهدی اعلوگی
١٧٧-مجید بروایه
١٧٨- ایوب شریفی
١٧٩- علی غرباوی
١٨٠- جمیل غریباوی
١٨١-رضا عبیداوی
١٨٢- محمود بنداوی
١٨٣-باسم بنداوی
١٨٤-سجاد دریسی
١٨٥-عماد خسرجی از اهالی عین دو (سید كریم) بازداشت ۱۵ فروردین
١٨٦-عارف سواری اهالی از اهالی عین دو (سید كریم) بازداشت ۱۵ فروردین
١٨٧-مكی سیلاوی از اهالی ملاشیه، بازداشت ۱۷ فروردین
١٨٨- حافظ حزباوی از اهالی ملاشیه، بازداشت ۱۷ فروردین
١٨٩-حمد خسرجی از اهالی عین دو (سید كریم) بازداشت ۱۵ فروردین
١٩٠-خزعل سواری از اهالی عین دو (سید كریم) بازداشت ۱۵ فروردین
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.