Monthly Archives

فروردین 1396

اخاذي مسئولين زندان از زندانيان محروم در زاهدان

در زندان زاهدان، زندانیانی که درخواست انتقال از بندی به بند دیگر زندان را داشته باشند، می‌بایست مبلغ یک‌میلیون تومان به محسن خواجه، مدیر داخلی زندان مرکزی زاهدان، پرداخت کنند.. محسن خواجه، سهمیه و جیره نان زندانیان را کم کرده است و خودش…

فشار و محدودیت علیه زندانی سیاسی علی معزی و شدت گرفتن وضعیت بیماریهای وی

بنا‌ به گزارشهای دریافتی حدود سه ماه از حبس انفرادی زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد در بند 209 زندان اوین می‌گذرد. دژخیمان خامنه‌ای تحت شرایط ضدانسانی و با بازجویی‌های مکرر، اقدام به پرونده‌سازی و توطئه برای نگه‌داشتن وی در زندان…