شمار بازداشت شدگان تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان عرب در شهرهای خوزستان به دستکم ۱۶۰ تن بالغ گردید

0 14
تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان عرب در شهرهای خوزستان دراعتراض علیه آنچه «انکار هویتشان» توسط صدا و سیما رسمی نامیدند، در اهواز و سایر شهرهای خوزستان نزدیک به ۱۶۰ تن بازداشت شدند.
در بین بازداشت شدگان تعدادی زن و حدود ۲۰ تن، نوجوانان زیر ۱۸ سال را شامل می شوند.
با گسترش تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان عرب نیروهای امنیتی در ورودی شهرها با بستن خبابانهای اصلی و چهارراه ها اقدام به بازرسی شهروندان می کنند.
همچنین تعداد زيادی از موتورسواران امنیتی و نیروهای ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز آنها، اقدام به رژه می كنند.
اسامی برخی از بازداشت شدگان:
بازداشت شدگان اهواز:
-خديجه نيسی از اهالی شعيبيه در بازار مركزی اهواز در ۹ فروردين بازداشت شد
-عائشه نيسی ۱۹ساله از اهالی شعيبيه در بازار مركزی اهواز در ۹ فروردين بازداشت شد
-محمود بيت سياح از اهالي آخر اسفالت در ۹ فروردين در بازار مركزی اهواز بازداشت شد
-خالد مهاوی از كوی اخر اسفالت در بازار مركزی اهواز ۹ فروردين بازداشت شد
-منصور تميمی از اهالی كوی سياحی ۱۰ فروردين در كوی كيانپارس بازداشت شد
-وسام سواری ۱۹ساله از اهالی سپيدار ۱۰فروردين بازداشت شد
-شهاب نعامی،از اهالی زويه، بازداشت ۱۰ فروردين
-حسن كنانی از اهالی زويه، بازداشت ۱۰ فروردين
-علي خسرجي ۲۳ ساله، ۱۰ فروردين در بازار عبدالحميد اهواز بازداشت شد
-عدنان بيانات سكينی ۳۷ساله از اهالی كوی علوی،بازداشت در ۱۲ فروردين
-جمعه سواری ۳۲ ساله از اهالی كوی علوی، بازداشت در ۱۲ فروردين
-سوری ثعالبی(سوارى) ۴۷ساله از اهالی كوی علوی ، بازداشت در ۱۲ فروردين
-كاظم طرفی ۴۰ ساله، از اهالی كوی گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردين
بازداشت شدگان کوت عبدالله
-عدنان خسرجی در ۱۰ فروردين بازداشت شد
-سعد نواصری در ۱۰ فروردين بازداشت شد
-محمد حزبيان ۳۶ ساله در ۱۰ فروردين بازداشت شد
-محمد جليل كنون در ۱۰ فروردين بازداشت شد
-اسد نواصری ۹ فروردين بازداشت شد
-سجاد جامعی ۲۵ ساله، ۱۲فروردين بازداشت شد
-محمد فتلاوی ۲۷ساله، ۱۲ فروردين
بازداشت شدگان آبادان
-صلاح بغلانی از اهالى كوى سليچ در ۱۱ فروردين بازداشت شد
-علی بغلانی از اهالی كوی سليچ در ۱۱ فروردين بازداشت شدند
-علی جنادله ۲۲ساله، از اهالی كوی بورده در ۱۰فروردين بازداشت شد
بازداشت شدگان ماهشهر طی روزهای ۱۱و ۱۲ فروردين ماه
-فواد حردانی
—فاضل البوصبیح
-حسین البوصبیح
-ابراهیم آل بوعلی
-فاضل عوادی
-محمد البوغبیش (البوبدر)
-ستار آل بوصبیح
-پیروز آل بوصبیح
-حمید البوغبیش (زبیدی)
-رضا البوغبیش
-مهدی آلبوغبيش
بازداشت شدگان حمیدیه
-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهای اول اعتراضات
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.