ضرب و شتم یک زندانی کرد در بند ۸ زندان رجایی شهر کرج ( گوهردشت)

25
سعدالله کرمی زندانی کرد در بند ۸ زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، توسط نیروهای سپاه پاسداران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
سعداللە کرمی اهل دیواندرە  بە دلیل ضرب و شتم شدید صورتش دچار جراحات شدید شدە بە نحوی کە گونەهایش پارە شدەاند، اما علیرغم جراحات وارده به بیمارستان خارج از زندان منتقل نشده است.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.