34

بهزاد شهسواری از جوانان کرمانشاه بود که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در کرمانشاه بپاخاست و روز ۱۱ دی ماه ۹۶ در حمله نیروهای انتظامی به تظاهرات کنندگان به شهادت رسید.

Comments are closed.