نامه مشترک سازمان های حقوق بشری به دبیر کل ملل متحد

56

نامه مشترک سازمانهای حقوق بشری به دبیر کل

جناب آنتونيو گوترز دبيركل سازمان ملل متحد

از روزهای پایانی سال ۲۰۱۷ جهان شاهد اعتراضات گسترده و شجاعانه مردم ایران در سراسر کشور عليه رژيم فاشيستی حاكم بر ايران و برای آزادی و یک برقراری یک حکومت دمكراتيك و منتخب بوده است.

جامعه جهانی از یکطرف از خواسته های مردم ایران حمایت کرده و از طرف دیگر اقدامات سرکوبگرانه این رژیم را محکوم کرده است.

سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در این تظاهرات حداقل ۵۰ نفر را به قتل رسانده اند و بیش از ۸ هزار نفر را دستگیر کرده اند.

عفو بین الملل در تاریخ ۹ ژانویه طی اطلاعیه ای خبر از گزارشاتی داد که میگویند حداقل پنج نفر از کسانی که بدنبال تظاهرات ضد دولتی دستگیر شده اند در بازداشتگاه جان باخته اند.

متخصصین حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در ۵ ژانویه ۲۰۱۸ طی اطلاعیه ای قویا از شیوه برخورد رژیم ایران با تظاهر کنندگان ابراز نگرانی کرده اند. آنها گفتند «دستورالعمل دولت برای سپاه پاسداران که ضربه سختی بزنند و تهدیدات قضاییه برای مجازات های سخت، غیر قابل قبول هستند»

خامنه ای رهبر عالی و روحانی رييس جمهور حکومت ایران اپوزیسیون مجاهدین در داخل ایران را مسبب این تظاهرات معرفی كردند و تهديد به شدت عمل كردند. وزیر اطلاعات تهدید کرد که بزودی پاسخ کوبنده ای به گردانندگان قيام خواهد داد.

رژیم ایران در سال ۱۳۶۷با فتوای خمينی رهبر وقت رژيم، ۳۰ هزار زندانی سياسی را طی مدت كوتاهی اعدام كرد. مسئولان اين قتل عام هنوز در ايران در قدرت هستند و درگير كشتار تظاهركنندگان در خيابانها هستند.

ما ضمن اعلام حمایت از تظاهرات و خواسته های برحق مردم شجاع در ایران از شما خواهان این هستیم تا نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب تظاهر کنندگان از طریق بیانیه دبیرکل محکوم کنید و تمامی مساعی عالیه خود در سازمان ملل را بکار بگیرید تا با اقدامات موثر عملی دستگير شدگان قيام آزاد شده  و افراد و ارگانهايی كه در کشتار مردم ایران و صدور تروریسم و افراطی گری به خارج دست دارند مورد تحریم قرار گیرند.

Comments are closed.