تداوم بازجویی فرشید تاجمیری دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات سراسری

57

فرشید تاجمیری دانشجوی دانشکده فنی همدان روز ۹ دی۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و علیرغم انتقال از بازداشتگاه نهاد امنیتی به زندان مرکزی همدان مجدد جهت بازجویی تکمیلی به محل نامعلومی منتقل شده است.

این دانشجوی بازداشت شده در این مدت تنها یک بار با خانواده اش تماس داشت و به خانواده اش از دشوار بودن شرایط زندان و وضعیت نامناسب جمسی اش خبر داده است.

پس از مراجعه و پیگیری های مستمر خانواده این دانشجو مطلع شدند که فرشید تاجمیری روز ۳۰ دی۱۳۹۶، یعنی دو روز پس از انتقال به زندان مرکزی همدان مجددا توسط نیروهای امنیتی جهت تکمیل مراحل بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده است.

لازم به ذکر است که وضعیت بسیاری از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری که دستکم ۸۰۰۰تن عنوان شده است تاکنون نامعلوم است و خانواده های آنان از شرایط و اتهامات فرزندان خود اطلاعی ندارند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

  https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.