افزايش فشار بر محمد صابر ملک رئیسی با انتقال او به قرنطینه زندان

6

افزايش فشار بر محمد صابر ملک رئیسی با انتقال او به قرنطینه زندان

روز چهارشنبه 8 آذرماه، زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی جهت تنبيه به قرنطینه زندان اردبیل منتقل شد. اين تنبيه زماني صورت گرفت كه اين زنداني جوان به عدم رسيدگي هاي پزشكي كه بر وي اعمال ميشود، اعتراض كرد.

این زندانی جوان بلوچ که دوران محکومیت 15 ساله خود را در زندان اردبيل میگذراند، به علت مجموعه شكنجه هايي كه بر وي اعمال شده است، وضعيت جسمي مناسبي ندارد. فشار بيشتري كه بر وي و خانواده اش وارد شده است تبعيد اين زنداني به اردبيل به دور از شهر خودش مي باشد.

در حال حاضر وی با انتقال وي  به قرنطینه زندان و او از  هر گونه تماس خانوادگی محروم شده است، این در حالي است كه وضعيت جسمي پدر این زندانی وخیم گزارش شده است.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.