انتقال زندانی سیاسی سهیل عربی به بند یک زندان اوین

8

انتقال زندانی سیاسی  سهیل عربی به بند یک زندان اوین

روز 30 آبان ماه، زندانی سیاسی سهیل عربی، به دنبال اعتراض به شرایط موجود در زندان، به بند یک زندان اوین منتقل شد.

این بند شرايط  بسیار سختی دارد وفاقد هرگونه امکانات میباشد، حتی زندانيان در اين بند امکان تماس با خانواده هم ندارند.

زندانی سیاسی سهیل عربی که پس از یک اعتصاب غذای طولانی به بند 350 منتقل شده بود، با یورش گارد ویژه، در مهر ماه امسال، به بند هشت باز گشت.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.