واقعيت ايران

به اعتراف نماينده مجلس ايران دانش آموزان نیز کولبر میشوند

2

به اعتراف نماينده مجلس ايران دانش آموزان نیز کولبر میشوند

روز 7 آبان ماه، نماینده مجلس ایران اعتراف کرد که”در ایران 75 هزار کولبر وجود دارد و روز به روز برکولبران اضافه میشود وهمچنین با بحران کولبران دانش آموز مواجه هستیم”.

رسول خضری در اين اعتراف گفت: من برای اینکه متوجه شوم که بارکولبران تا چه اندازه سنگین است، یک بار آنرا امتحانی روی کولم  گذاشتم، تا امروز مشکل جسمی پیدا کردم، کولبری نان به نرخ جان است و از سر ناچاری انجام می شود و اگر یک روز کار نکنند گرسنه می مانند.

کولبران 220 کیلو بار را بر روی دوشهای خود حمل میکنند و حدود 75 هزار کولبر در کشور وجود دارد که 20 هزار نفر آنها در سردشت و پیرانشهر هستند. همچنين وي گفت بیمه کولبران اختیاری است و 95 درصد آنرا باید خودشان بپردازند.

دراين اعتراف تكان دهنده وي گفت: كودكاني هستند که بعد از مدرسه اقدام به این کار می کنند و ما با بحران کولبران دانش آموز و از دست رفتن آنها نیز مواجه هستیم.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.