حکم 299 ضربه شلاق برای سه جوان

8

حکم 299 ضربه شلاق برای سه جوان  

سه جوان در تهران  از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران به 299 ضربه  شلاق محکوم شدند.

این سه نفر به نامهای مجید وفرید و کیانوش می باشند که متهم به آزار و اذیت دختری به نام نرگس هستند.

در شعبه پنجم دادگاه کیفری، قضات دادگاه حکم را اعلام کردند.

متهمان، مجید و فرید به 100 ضربه شلاق و کیانوش، 99 ضربه شلاق ودو سال تبعیدمحکوم شدند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.