شکنجه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در زندان زاهدان

8

شکنجه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در زندان زاهدان

روز سه شنبه 11 مهرماه، زندانی سیاسی، ابوبکر رستمی، بدنبال اعتراض به مشکلات و کمبودهای زندان، با بدرفتاری زندانبانان مواجه شد، سپس وي را به قرنطینه زندان منتقل كرده و تحت شکنجه قراردادند.

شکنجه و آزار و اذیت  زندانی سیاسی ابوبکر رستمی،  در حضور «حسن خواجه میر» مدیر داخلی زندان و «محمد نارویی» رئیس بازرسی این زندان انجام گرفت.

زندانی سیاسی ابوبکر رستمی به مدت 26 ماه، در زندان زاهدان محبوس است. وی به اتهام محاربه و همکاری با گروههای ضد نظام در دادگاه زاهدان، به اعدام محکوم شده است.

همچنين یک زندانی دیگر به نام «محمد اسکانی» که در حمایت از زندانی سیاسی ابوبکر رستمی، به اعتراض برخاسته بود، نیز مورد شکنجه قرار گرفت.

Comments are closed.