شکنجه و توهين پلیس یگان ویژه نسبت به بازداشت شدگان

14

شکنجه و توهين پلیس یگان ویژه نسبت به  بازداشت شدگان

فیلمی را که مشاهده می کنید، بي حرمتي و آزار و شکنجه پلیس یگان ویژه نسبت به بازداشت شدگاني است که آنها را مجبور کرده اند که صدای عوعو در بیاورند.

Comments are closed.