واقعيت ايران

تهدید دادستانی به ضبط منزل مسکونی جعفر عظیم زاده

0

تهدید دادستانی به ضبط منزل مسکونی جعفر عظیم زاده

روز سه شنبه 4 مهرماه، دادستانی تهران تهدید کردکه در ده روز آینده منزل مسکونی جعفر عظیم زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را مصادره خواهد کرد.

جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه، دهم اردیبهشت سال 95 به همراه اسماعیل عبدی، با 63 روز اعتصاب غذا در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اعتراضات گسترده بین المللی آزاد شد، اما وقتی که پروند اش به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع شد، آن را رد کرد.

همچنین اتحادیه کارگران طی بیانیه ای ، از اقدام غیر قانونی دادستانی برای بازداشت مظفر صالح نیا فعال کارگری را محکوم کرد.

Comments are closed.