25 زندانی جوان زیر اعدام، در زندان مرکزی اردبیل

15

25 زندانی جوان زیر اعدام، در زندان مرکزی اردبیل

در بند جوانان در زندان اردبیل،  هم اکنون 170 زندانی محبوس هستند، که 25 نفر از این زندانیان در انتظار حکم اعدام می باشند و بقیه هم در انتظار نتیجه هستند.

میانگین سنی این زندانیان بین 26 تا 17 سال است، از بین این جوانان سه نفر در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند.

اسامی این سه نفرعبارت ا ست از: کاظم ابولزاده، محراب عیوضی، سعید نادری

اسامی بقیه زندانیان محکوم به اعدام به شرح زیر می باشد:

۱. محمد دهقان زاده فرزند صاحبعلی متولد ۱۳۶۹ دستگیری: ۵ مهر ۸۷ ، اتهام: قتل – حکم: اعدام

۲. افشین روحی فرد فرزند یوسف متولد ۱۳۷۲ دستگیری:۱۹ شهریور ۹۵ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

3. بابک رخت محمدی فرزند حسن متولد ۱۳۶۸ دستگیری: اردیبهشت ۹۰ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

4. مهدی ایرانی فرزند شاه حسین متولد ۱۳۶۹ دستگیری: ۲۲ فروردین ۹۴ ؛ اتهام: مواد مخدر- حکم: اعدام

5. علی قاسمی فرزند ولی الله متولد ۱۳۶۸ دستگیری:۵آبان 87 ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

6. پیمان نوری فرزند عباس متولد ۱۳۷۱ دستگیری: ۳ اردیبهشت ۹۵ ؛ اتهام: زنا- حکم: اعدام

7. محراب عیوضی فرزند رسول متولد ۱۳۷۷  دستگیری: اول اردیبهشت ۹۵ ؛ اتهام: زنا – حکم: اعدام

8. حسین قربانی فرزند غضنفر متولد ۱۳۷۴ دستگیری: ۲ مهر 95 ؛ اتهام: زنا- حکم: اعدام

9. کاظم ابولزاده فرزند محمد متولد ۱۳۷۱ دستگیری: ۲۱ آبان ۸۵ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

10. کاظم مینویی فرزند اجاقعلی متولد ۱۳۷۰ دستگیری: مرداد سال ۹۰ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

11. یاور عدلی فرزند بهمن ۱۳۷۱ دستگیری: ۱۵ مهر ۱۳۹۱ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

12.اتابک آقابیگ زاده فرزند نریمان متولد ۱۳۶۹ دستگیری: ۲۳ بهمن ۱۳۸۹؛ اتهام: مواد- حکم: اعدام

13.مهدی جاهد فرزند بالاخان متولد ۱۳۷۳ دستگیری: ۲۲ شهریور 93 ؛ اتهام: لواط – حکم:  اعدام

14. میثم صابر فرزند ببر متولد ۱۳۷۰ دستگیری: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

15. هادی پاشاپور فرزند محمود متولد ۱۳۶۹ دستگیری: شهریور ماه ۱۳۹۴ ؛ اتهام: زنا – حکم: اعدام

16. مهدی شهبازی فرزند رجب متولد ۱۳۷۰ دستگیری: ۱۲ تیر۹۴ ؛ اتهام: لواط – حکم: اعدام

17. طاهر باقری مجد فرزند ایوب متولد ۱۳۷۳ دستگیری: ۵ خرداد ۱۳۹۶ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

18. اکبر نجف پور فرزند قادر متولد ۱۳۶۹ دستگیری: ۲۵ تیر ۹۳ ؛ اتهام: مواد – حکم: اعدام

19. حامد حیدری فرزند ذوالفعلی متولد ۱۳۷۴ دستگیری: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

20. علیرضا ابراهیمی فرزند عزیز متولد ۱۳۷۳ دستگیری: ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ؛ اتهام: قتل – حکم:  اعدام

21. سعید نادری فرزند علی متولد ۱۳۷۶ دستگیری: آذر ماه ۹۵ ؛ اتهام: قتل – حکم: قصاص

22. حمید نوری فرزند زینعلی متولد ۱۳۶۹ دستگیری: ۲۱ مرداد ماه ۹۱ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

23. محسن پاکباز فرزند خسرو متولد ۱۳۶۸ دستگیری: ۷ تیر ۱۳۹۳؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

24. نعمت الله نجفی فرزند نبی الله متولد ۱۳۷۱ دستگیری: ۱۰ فروردین ۹۲ ؛ اتهام: قتل – حکم:  اعدام

25. بابک ساکن فرزند عبدالله متولد 1370 دستگیری: ۱۷ اردیبهشت ۹۴ ؛ اتهام: قتل – حکم: اعدام

Comments are closed.