زجر دادن زندانیان قبل از اعدام در زندان اردبیل

15

زجر دادن زندانیان قبل از اعدام در زندان اردبیل

بنا به گزارشهای رسیده از داخل ایران، شكنجه گران زندان اردبیل، قبل از اعدام زندانیان، برای آنان اعدام مصنوعی طراحی می کنند.

در يك مورد، پس از آن كه روز 12 شهریورماه، یک زندانی در محوطه زندان اردبیل اعدام شد. پس از اين اعدام مسئولين زندان برای ايجاد رعب و وحشت براي زندانیان عادی با حكم اعدام، یکی از زندانیان را به محوطه زندان بردند و به وی گفته شد آماده برای اجرای حکم باشد. به اين وسيله  برای وی اعدام مصنوعی ترتیب دادند و سپس وي را  به بند بازگرداندند.

این اعمال غیر انسانی که توسط  ماموران زندان انجام مي شود برای زجر کش کردن هر چه بیشتر زندانیان می باشد. بنا به گزارشی که از این زندان رسیده است،  ماموران زندان برای اجرای حکم اعدام یک زندانی به دست و پایش دستبدو پابند زدند و حتی هنگام در آغوش گرفتن مادرش آنرا از دست و پایش باز نکردند و با همان وضعیت اسفبار به پای چوبه دار بردند.

Comments are closed.