پرونده سازی برای زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی

11

پرونده سازی برای زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی

دو هفته پیش مسئولین زندان اردبیل بعد از بازرسی از وسایل زندانی سیاسی صابرملک رئیسی برای وی پرونده سازی کردند.

پرویز صور آذر مسئول زندان اردبیل پس از بازرسی از وسایل این زندانی سیاسی و هم اتاقیهایش، دفاتر و دستنوشتههای  وی را با خود بردند.

بعداز احضار صابر ملک رئیسی،  به وی گفتند: به خاطر این دستنوشته ها او را دادگاهی خواهند کرد و پرونده جدیدی را برای او صادر می کنند.

به دنبال این کار، هم ا تاقی صابر را هم  به خاطر کمک به این زندانی سیاسی، مورد تنبیه قرار دادند.

Comments are closed.