شکنجه یک زندانی به میله پرچم به مدت 4 روز

5

شکنجه یک زندانی به میله پرچم به مدت 4 روز

ماموران زندان اردبیل برای ایجاد رعب و وحشت بر زندانیان و زهر چشم گرفتن ازآنها، یک جوان زندانی را به مدت 4 روز به یک میله پرچم بستند و مورد شدیدترین شکنجه ها  قرار دادند.

در هفته اول شهریور یک جوان زندانی به نام« کیوان مختاری» جلوی بقیه زندانیان توسط ماموران زندان با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدنش به شدت دچار جراحت شد.

این زندانی جوان که 26 سال دارد، بعد از شکنجه شدید، به مدت 4 شبانه روز توسط ماموران زندان به میله بسته میشود و سپس به قرنطینه منتقل می شود.

لازم به یادآوری است که ماموران زندان در دوره های مختلف برای ایجاد رعب و وحشت و زهر چشم گرفتن از زندانیان دست به این اقدام ضد انسانی می زنند.

Comments are closed.