زندانی سیاسی علی معزی از دسترسی به دارو محروم است

3

زندانی سیاسی علی معزی از دسترسی به دارو محروم است

زندانی سیاسی علی معزی که چند سال است در زندان از بیماری سرطان رنج میبرد، توسط بهداری زندان تحت فشار شديد قرار دارد ، بهداري زندان از دادن دارو به این زندانی سياسي خودداري مي كند.

روز یکشنبه 12 شهریور ماه ، زندانی سیاسی علی معزی كه به  بهداری زندان براي گرفتن دارو مراجعه كرده بود، هیچ دارویی به وی داده نشد  و با گفتن اینکه در زندان چنین داروهایی وجود ندارد، با بی اعتنایی تمام ، مشکل این زندانی را بی جواب گذاشتند.

زندانی سیاسی علی معزی در زندان تهران بزرگ، محبوس می باشد و وی از بیماری سرطان پروستات رنج می برد.

مسئولین این زندان علیرغم آگاهی و اشراف به بیماری وخیم این زندانی سعی در زجر کش کردن اورا دارند.

Comments are closed.