سومین اعدام در اردبیل همراه با زجرو شکنجه دادن خانواده ها

10

سومین اعدام در اردبیل همراه با زجرو شکنجه دادن خانواده ها

روز چهارشنبه 8 شهریور ماه سومین زندانی اعدام شده ، نورالدین احمدی بودکه در محوطه زندان مرکزی اردبیل همراه با دو زنداني ديگر اعدام شد .

دو زنداني اعدام شده ديگر  «فردین حسینی» 31 ساله، مهندس شیمی  و مجرد، و «مسعود ولی زاده » بود مسعود ولي زاده  دارای یک فرزند بود.

به گفته نزديكان اين زندانيان، مسئولین زندان قبل از اعدام، در حاليكه زندانیان را با دست بند وپابند بسته بودند، به خانواده های زندانيان اعدامي، اجازه دادند كه مدت بسيار كوتاه با عزيزانشان آخرين ديدار را داشته باشند.

این خانواده ها از ساعت 4 تا 7 صبح در مقابل در زندان در انتظار ملاقات ایستاده بودند.

در نهایت به اقوام در جه یک اجازه 5 دقیقه ملاقات را دادند.

وقتی خانواده ها فرزندانشان را با دستبند و پابند دیدند، آشفته شدند ودر اعتراض از مسئولین زندان خواستند تا دستبند وپابند را از دست و پای عزیزانشان باز کنند تا در لحظات آخر بتوانند آنان را در آغوش بگیرند اما به هیچ وجه اجازه این کار داده نشد.

به گفته حاضرین در صحنه،  صدای فریادهای خانواده ها هنگام اعدام فرزندانشان تمامی محوطه زندان را فرا گرفته بود وهمه زندانیان صدای انها را می شنیدند.

مسئولین زندان از ترس، فضای زندان را با بيش از 30 مامور امنيتي و نیروی انتظامی پرکردند تا در مقابل هر واکنشی، با خانواده ها مقابله کنند.

Comments are closed.