صدور 148 ضربه شلاق برای دوزندانی

6

صدور 148 ضربه شلاق برای دوزندانی

پس از يك سال، حكم 20سال حبس و 148ضربه شلاق ، براي دو زنداني صادر شد.

دو متهم به سرقت  که از پاییزسال گذشته در بازداشت بسر میبردند، جمعا به ۲۰20  سال حبس و 148۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

پرونده این دو زندانی كه  به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده بود ، روز گذشته روی میز هیئت قضایی به ریاست قاضی بابایی و مستشار تولیت قرار گرفت.

در اين دادگاه  علیرغم اینکه شاکی از شکایت خود منصرف شده و رضایت داده است ، ولي دادگاه براي هر يك از متهمين 10سال زندان و 74 ضربه شلاق ، حكم صادر كرده است.

لازم به تاكيد است كه حكم شلاق طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  يك  مجازات مي باشد و ممنوع است

Comments are closed.