سکته قلبی یک زن دستفروش مسن در اثر حمله نیروهای شهرداری

4

a

سکته قلبی  یک زن دستفروش مسن در اثر حمله نیروهای شهرداری

در ساعت 11:00صبح پنج شنبه 9 شهريور، زن دستفروش و محروم مسن، در اثر رفتارهای خشن و ضدانسانی  ماموران شهرداری، دچار سکته قلبی شد.

روز پنج شنبه ، درعباس آباد اراک، زن دستفروشی که مشغول فروختن سبزی بود از سوی نیروهای شهرداری مورد حمله قرارگرفت و سکته کرد.

شاهدین صحنه نسبت به این رفتار خشونت آمیزو بدرفتاری ماموران شهرداری دست به اعتراض زدند.

این رفتارهای ماموران سرکوبگر حکومت ایران نسبت به دستفروشان در حالیست که انها برای گذراندن یک زندگی زیر خط فقر، مجبوربه این کار هستند تا خرج مایحتاج خود را بدست بیاورند، رژيم ايران به جای اینکه به مردم فقیر کمکی بکند بیشتر آنان را سرکوب  میکند یا در مواردی انان را به قتل میرساند.

یادآوری می شود که روز 21 مرداد ماه یک راننده وانت بار میوه فروش،  وسط ماموران شهرداری، در  قم به قتل رسید. اين اقدام  با اعتراضات گسترده مردم روبرو شد.

 

 

Comments are closed.