نامه زندانیان سیاسی اعتصاب کننده زندان رجایی شهر

2

نامه زندانیان سیاسی اعتصاب کننده زندان رجایی شهر

روز دوشنبه 6 شهریور ماه، پس از گذشت 30 روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت، نامه اي به مردم ايران نوشته اند.

این زندانیان سیاسی طی نامه ای از مردم ايران خواسته اند که از این زندانیان در بند و از اعتصاب غذایشان، حمایت کنند.

متن نامه به شرح زیر است :

خطاب به همه هموطنان عزیز:

 «ماجراي ما هم بي شباهت به زندان آتيكا در نيويورك نبود،كه در آن زندان هم زماني(١٩٧١) زندانيان به ستوه آمده از رفتارهاي بي رحمانه رييس زندان طي اعتراضات جمعي زندانيان، جامعه و تمام دنيا متوجه جنايات انجام شده در اين زندان شدند…

اعتصاب غذاي اينجا در چنين زمينه اي شكل گرفت، اعتراض به اينكه  هيچ حد ومرزي  در ظلم و تعدي به حقوق زندانيان ندارند و حتي در اعتصاب غذا هم اعتصابي ها را به انفرادي انتقال دادند، بدون در نظر گرفتن حال جسمي ، سن و سال و…   تازه اين برخورديست كه با زندانيان سياسي مي كنند كه مثلا حقوقي برايشان مي خواهند رعايت كنند و زندانيان سياسي از حق و حقوق خود كاملا اطلاع دارند و آگاه به قوانين حقوق بشري هستند…. واي به حال زندانيان عادي كه به دليل ارتكاب جرمي در حبس هستند و اينطور ميپندارند كه به دليل محكوم شدن بابت جرمي مشخص از داشتن  حقوق يك زنداني محرومند و عمدتا از وجود هرگونه حقي نسبت به خود بي اطلاعند و اين باعث ميشود با زندانيان عادي هربرخوردي كه ميخواهند بكنند.

 به همين خاطر يكي از انگيزه هاي اصلي اين اعتصاب براي حقوق همه زندانيان اعم از عادي و سياسي است ،و چون وضعيت زندان و زنداني بي رابطه با وضعيت سياسي-اجتماعي جامعه بيرون نيست احقاق هر حقي از زندانيان، يك قدم  نزديك شدن به احقاق حقوق همه مردم است به همين خاطر از همه هموطنان مي خواهيم در حد توانشان ما را در اين اعتصاب غذا حمايت كنند.

كليه نهادهاي حقوق بشري و فعالين حقوق بشر و بطور خاص خانم عاصمه جهانگير ميتوانند براي ما كمكي بزرگ در اين مسير باشند.

زندانيان اعتصابي زندان رجايي شهر»

شهريور ١٣٩٦

Comments are closed.