شکستن پای زندانی در زندان سراوان

2

شکستن پای زندانی در زندان سراوان

روز چهارشنبه اول شهریورماه ، مامور نگهبان درب (پاس کلید) زندان  سراوان با پرت کردن قفل اتاق ، پای یک زندانی سراوانی را شکست.

نام این زندانی محمد دهانی نام دارد که از سوی نگهبان زندان مورد حمله قرار گرفت و در جریان این حمله پای این زندانی شکست.

به گزارش رسیده نام نگهبان زندان،  پرویزپودینه نام دارد. وی قفل در را به سمت این زندانی پرت  کرده و پای این زندانی دراثر اصابت سخت فقل آهنی ترک برداشت و شکست.

به دنبال این خبر،  مسئولان زندان به نگهبان زندان فشار آوردندکه با گرفتن رضایت از زندانی، مانع از شکایت وی شوند.

Comments are closed.