عفو بین الملل: شرایط زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر «وحشتناک »است.

4

 عفو بین الملل: شرایط زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر «وحشتناک »است.

روز سه شنبه 31 مرداد ماه، عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای، نسبت به شرایط نابسامان زندانیان سیاسی و فشارهای وارده بر آنان ابراز نگرانی کرد و آن را «وحشتناک » خواند.

در این بیانیه آمده است زندانیان سیاسی که اخیرا به بند 10 اندرزگاه 4 گوهر دشت منتقل شده اند در شرایط خفقان آوری بسر می برند.آنها در اتاقهایی که با پنجره هایی با ورق های فلزی پوشانده شده، نگهداری می شوند و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و غذا و تخت کافی محروم هستند و همچنین از ملاقات حضوری با خانواده هایشان و دسترسی به تلفن، محروم هستند.

ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل، گفته است: «این واقعا مایه سرافکندگی است که شرایط یک زندان آنقدر نامناسب شود که زندانیان احساس کنند باید برای رعایت ابتدایی ترین استانداردها برای حفظ کرامت انسانی دست به اعتصاب غذا بزنند. این وضعیت ضرورت فوری اصلاح نظام بیرحمانه زندانها در ایران را برجسته میکند.»

عفو بین الملل افزوده، بیش از ۲۰ روز است که این زندانیان در اعتراض به رعایت نشدن حقوق انسانی خود دست به اعتصاب غذا زده اند. در روزهای نخستین، مقامات به قصد تنبیه اعتصاب کنندگان، برخی از آنها را تا حداکثر ۱۲ روز در سلول انفرادی نگه داشتند.

ماگلدنا مغربی در پایان افزوده است: «شرایط وحشتناک زندان رجایی شهر به یک الگوی رفتاری بی رحمانه و غیرانسانی اشاره دارد که مقامات ایران در برخورد با انسانهای در بند دائما  به کار میگیرند. بر اساس استانداردهای بین المللی حقوق بشر، با همه زندانیان باید با کرامت و انسانیت رفتار شود. کسانی که نیازمند مراقبتهای ویژه پزشکی هستند باید به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند».

سازمان عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواسته اند تا اجازه دهند بازرسان بین المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، به طور مستقل و بدون اعلام قبلی از زندان رجایی شهر و سایر زندانهای کشور بازدید به عمل آورند.

Comments are closed.