واقعيت ايران

انتقال هفت زندانی ازجمله یک نوجوان ، برای اعدام

0

انتقال هفت زندانی ازجمله یک نوجوان ، برای اعدام

روز دوشنبه 23 مرداد ماه، رژیم ایران هفت زندانی ازجمله یک نوجوان را که در زمان جرم انتسابی  17 سال داشت برای اجرای حکم اعدام ، به قرنطینه زندان رجایی شهرمنتقل کرد.

در بين اين زندانيان،  مهدي بهلولي براي چهارمين بار است كه جهت اجراي حكم اعدام به قرنطينه منتقل مي شود .  اين زنداني محكوم به اعدام،  مدت 15 سال در زندان بسر می برد  و در زمان جرم انتسابی 17 سال داشته است.

اسامی این زندانیان عبارت است از:

مجید آقارحیمی از بند یک ( دومین بار است که برای اجرای حکم منتقل میشود)

مصطفی بژشکوه (ترکمن) از اندرزگاه یک

شهرام آباده ای از بند یک

محرم عبدی از اندرزگاه یک

سید محمد سید عبدالله از بند یک (دومین بار است که جهت اجرای حکم اعدام منتقل می شود).

رسول گل محمدی از بند یک

مهدی بهلولی از بند یک ( چهارمین بار است که به قرنطینه زندان منتقل می شود)

Comments are closed.