اعدام 12 زندانی در بیرجند و بابل و يك نوجوان در عادل آبادشيراز

12

سحرگاه روز پنجشنبه 19 مرداد، 12 زندانی در زندانهای بیرجند و بابل اعدام شدند.

11 نفر از این اعدام شدگاه متهم به مواد مخدر بودند.

اسامی شماری از این اعدام شدگان به شرح زیر است :

  1. خانی مری خالد، اهل اصفهان از بند ۱۰۵ زندان بیرجند
  2. برات عمادی، اهل درمیان از توابع بیرجند، از بند ۱۰۶ زندان بیرجند
  3. محمدرضا ایوبی، اهل بیرجند، از بند ۱۰۲  زندان بیرجند
  4. ابوالفضل یوسف پور، اهل بیرجند، از بند ۱۰۶  زندان بیرجند
  5. حاجی معزی (موزی)، اهل اصفهان، زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
  6. مهرداد باقرشمس، اهل اصفهان، زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
  7. هادی ایم، اهل درمیان منطقه بیرجند، زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
  8. هادی جعفری، اهل مشهد،  زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.

تمامی این زندانیان روز گذشته به انفرادی منتقل شده بودند و سحرگاه امروز اعدام شدند.

همچنین امروز حکم اعدام یک زندانی در زندان بابل از توابع استان مازندران، به اجرا در آمد. نام وی علیرضا نام داشت.این زندانی متهم به قتل بود، و ازروزهای قبل برای اجرای حکم،  به انفرادی منتقل شده بود.

علاوه بر 12 اعدام فوق، رژیم ایران امروز یک نوجوان دیگر را در زندان عادل آباد شیراز ایران اعدام کرده است.

وی هنگام جرم انتصابی 15 سال داشت و متهم به قتل بود.

علیرغم درخواست مکرر نهادهای مدافع حقوق بشر و ابهامات پرونده،  امروز در این زندان اعدام شد.

Comments are closed.