کینه کشی مامور زندان زاهدان از زندانیان

5

کینه کشی مامور زندان زاهدان از زندانیان

در زندان زاهدان مامور زندان در کینه کشی یک زندانی را تا مرز بیهوشی مورد ضرب و شتم قرار داد.

روز یکشنبه  اول مرداد ماه افسر نگهبان پاسدار به نام کوچکی تحت عنوان بازرسی وارد بند ۷ زندان مرکزی زاهدان شد و اقدام به ضرب و شتم ، فحاشی و اذیت و آزار زندانیان نمود که تعدادی از زندانیان نسبت به رفتارهای این فرد اعتراض نمودند که با برخوردهای وحشیانه این پاسدار مواجه شدند و در نتیجه تبدیل به یک درگیری بین زندانیان و پاسدار کوچکی گردید. زندانیان که از رفتارهای این پاسدار جان به لب شده بودند او را برای مدتی زیر ضرب خود قرار دادند که مجبور به فرار از این بند شد.

متعاقبا این شکنجه گر سپس بعد از مدتی همراه با تعدادی از پاسداران وارد بند ۷ شد و خواهان مصالحه با زندانیان شد به شرط اینکه ۳ زندانی به نام های نعمت الله یادگاری ، مهدی و شهرکی به سلول انفرادی بند قرنطینه منقل شوند . این ۳ زندانی با این تصمیم موافقت نمودند و از بند ۷ به منظور انتقال به سلول انفرادی بند قرنطینه همراه با پاسداربندها شدند. ۲ زندانی به نام های مهدی و شهرکی به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شدند. اما نعمت الله یادگاری به افسر نگهبانی زندان برده شد و در آنجا ابتدا وی را عریان نمودند  و پس از بستن دستها و پاهای وی، با کابل و باطوم توسط پاسدار کوچکی برای مدتی طولانی وی  را مورد ضرب و شتم شدید و غیر انسانی قرار دادند. این شکنجه ها آنقدر ادامه یافت تا این زندانی بیهوش گردید و با تنی خونی و کبود به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید.

Comments are closed.