واقعيت ايران

اذیت و آزار زندانیان سیاسی بلوچ تبعیدی در اردبیل

0

اذیت و آزار زندانیان سیاسی بلوچ تبعیدی در اردبیل

تعدادی از زندانیان سیاسی بلوچ تبعیدی در زندان اردبیل با توهین و تحقیر در معرض انواع فشارها قرار دارند.

طي اردیبهشت ماه سال جاری برای فشار آوردن به زندانیان، آنها را از هم جدا کرده و در بندهای دیگر این زندان پراکنده کردند.

مسئولین زندان از جمله مدیر داخلی زندان، فردی به نام سهرابی و همچنین پرویز صورآذر مسئول حفاظت اطلاعات زندان، زندانیان سیاسی را به بهانه های مختلف تحت فشار قرار داده و با توهین و تحقیر آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.

لازم به ذكر است مسئولین زندان تحت عناوین مختلف زندانیان را مورد بازرسی قرار داده و وسایل آنها را سرقت و مصادره می کنند. در آخرین اقدام در بند یک اتاق ۵ زندانبانان پس از بازرسی وسایل زندانیان لباسهای آنها را به بهانه اینکه نوشته خارجی دارد برداشته و مصادره کردند.

Comments are closed.