محرومیت از درمان یک زندانی که قلبش با باطری کار می کند

11

محرومیت از درمان یک زندانی که قلبش با باطری کار می کند

امیر رضا جباری، زندانی که با قلب بیمار در زندان «دریا» ارومیه محبوس است از رسیدگی های پزشکی محروم است.

با گذشت یک ماه هیچ اقدام مؤثری برای تحقق خواسته‌هایش صورت نگرفته است. او قلبش با باطری کار می کند و تهدید کرد که دوباره اعتصاب خواهد کرد.

وی که تاکنون حکم قطعی برایش صادر نشده،و به اتهام «جعل اسناد دولتی» بازداشت و در بند ۲ روان درمانی زندان مرکزی ارومیه به سر میبرد. وضعیت روحی وی هم به علت بلاتکلیفی، نامطلوب گزارش شده است.

از سوی دیگر به علت اتهام جعل اسناد دولتی، دستگاه قضایی از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت وی سر باززده است.

Comments are closed.