انتقال وحيد صيادي نصيري به زندان رجايي شهر كرج

12

انتقال وحيد صيادي نصيري به زندان رجايي شهر كرج

وحيد صيادي نصيري زنداني سياسي روز سه شنبه 23خردادماه از بند چهار زندان اوين به زندان رجايي شهر كرج منتقل شد.

وي ازروز 23 ارديبهشت در اعتراض به عدم رعايت اصل تفكيك جرائم و محروميت از حق ملاقات، در اعتصاب غذا به سر ميبرد و از تنگي نفس شديد رنج ميبرد كه نيازمند رسيدگي هاي درماني دارد.

وحيد صيادي نصيري در بند چهار زندان اوين توسط يكي از زندانيان اين بند مورد ضرب وشتم قرار گرفت و پس از اعتراض وي، ماموران بند او را  به سالن ديگري كه مربوط به زندانيان معتاد بود،  منتقل كردند. پس اعتراض مجدد اين زنداني ماموران بند او را به پرونده سازي جديد تهديد كرده بودند.

Comments are closed.