تحصن اعتراضي هنرمند زنداني در مقابل افسر نگهبان بند هشت زندان اوين

12

تحصن اعتراضي هنرمند زنداني در مقابل افسر نگهبان بند هشت زندان اوين

يوسف عمادي هنرمند زنداني روز يكشنبه 21 خرداد در اعتراض به عدم اجراي اصل تفيك جرائم و انتقال وي از بند 350 به بند هشت زندان اوين مقابل افسر نگهباني اين بند دست به تحصن اعتراضي زد.  اين بند در بين زندانيان به بدترين بند و تبعیدگاه زندانیان سیاسی معروف است.

اين انتقال به دنبال تحصن و اعتراض اين زنداني همراه با آرش صادقي ، در 11 خرداد برای رسیدگی به وضعیت اسماعیل عبدی، فعال صنفی که در آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد، صورت گرفت.

هم‌اکنون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی برخلاف اصل تفکیک جرائم در بند هشت زندان اوین و در کنار مجرمین غیرسیاسی و بعضاً خطرناک نگهداری می‌شوند.

Comments are closed.