بازداشت يك فعال مدني در اهواز

3

بازداشت يك فعال مدني در اهواز  

روز دوشنبه 22 خرداد ماموران امنيتي اهواز با مراجعه به محل كار مهدي زرگاني، بدون ارائه هيچ گونه حكمي او را بازداشت و به مكان نامعلومي بردند.

آقاي زرگاني از فعالان مدني در حوزه ادبيات و فرهنگ جامعه عربي خوزستان معروف است، وي همچنان در اعتراضات انتقال آب كارون نيز فعاليت نموده است.

ايشان در ترویج پوشش لباس‌های عربی و محلی و همچنین ترویج بازی‌های فولکور نیز فعالیت می‌نمود.

Comments are closed.