واقعيت ايران

فشار وزارت اطلاعات بر اعضای سابق احزاب کردی

0

افزايش فشار وزارت اطلاعات ايران بر اعضای سابق احزاب کردی

وزارت اطلاعات رژيم ايران  فشار خود را بر اعضای سابق احزاب کردی افزایش داده است.

اداره اطلاعات پیرانشهر، طی روزهای اخیر با ارسال احضاریه برای اعضای سابق احزاب کردی، آنان را احضار کرده و توسط مامورین اطلاعاتی خود از این افراد بازجویی میکند.

بنابر گزارشات رسیده، مامورین اطلاعاتی با تهدید از این افراد می خواهند که از هر گونه کمک و همکاری با احزاب کردی خودداری کنند و در غیر اینصورت با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. در مقابل این واکنشهای وزارت اطلاعات، اعضای سابق احزاب کردی این اقدام وزارت اطلاعات را غیرقانونی می دانند .

Comments are closed.