يك قاشق پنير و دو عدد خرما افطاري زندانيان زاهدان

5

يك قاشق پنير و دو عدد خرما افطاري زندانيان زاهدان

زندانیان زندان مرکزی زاهدان به وعده غذایی افطاری که برای آنها در ماه رمضان در نظر گرفته شده اعتراض دارند.

محتوای افطاری این زندانیان فقط یک قاشق پنیر و دو عدد خرما می باشد و زندانیانی که در ماه رمضان روزه می گیرند، نسبت به “ناچیز” بودن این وعده غذایی شکایت دارند.

طبق گزارشات رسیده، دو روز پیش از ماه رمضان، ماوردی معاون مدیر کل زندانهای استان به همراه، خسروی رئیس زندان زاهدان، محسن خواجه مدیر داخله، و کوچی مسئول بازرسی وارد بندهای ۳ و ۴ زندان مرکزی زاهدان شده و زندانیان را تهدید کرده اند که نباید “کمبودهای زندان” را به خارج از زندان گزارش كنند.

معاون مدیر کل زندانهای استان با تهدید زندانيان  گفت: ما افرادی را که در زندان زابل چنین کرده بودند به زندانهای دیگر تبعید کردیم و همین کار را با شما خواهیم کرد.

پیش از این گزارشهایی از تخلفات اداری در زندان زاهدان، توسط خویشاوندان زندانیان بندهای مختلف زندان زاهدان، منتشر شده بود.

لازم به توضيح است كه به اعتقاد مسلمانان، طي ماه رمضان، از شروع طلوع خورشيد تا غروب خورشيد، از خوردن آب و غذا خودداري مي كنند وبعداز ساعت ها گرسنگي و تشنگي، هنگام غروب خورشيد اقدام به خوردن و نوشيدن مي كنند. لذا يك قاشق پنير و دو عدد خرما مطلقا پاسخگو يك روز گرسنگي اين زندانيان نمي باشد.

Comments are closed.