تحويل جنازه اعدام شدگان با اخاذي پول طناب دار

15

تحويل جنازه اعدام شدگان با اخاذي پول طناب دار

در زندان قرلحصار سه میلیون و هشتصد هزار تومان پول طناب دار را از خانواده هاي اعدام شدگان  می گیرند.

بر اساس گزارشهای دریافتی از منابع مطلع؛ در زندانهای ایران پس از اعدام محکومین به جرائم عادی از خانواده های آنها جهت تحویل دادن جنازه عزیزشان پول اخاذی می کنند. این پول با نام پول طناب یا پول شیرینی دریافت می شود!!‍

بر اساس همین گزارش در زندان قزلحصار میزان این پول سه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان است که تحت عنوان پول طناب گرفته شده و به قاضی اجرا کننده حکم ؛ نماینده دادستان و پرسنل اجرای حکم اعدام داده می شود.

میزان این پول در زندانهای مختلف متفاوت بوده و از ۷ میلیون تا سه میلیون و هشتصد هزار تومان گزارش شده است.

Comments are closed.