ايران و 10 اعدام در يك روز

2

ايران و 10 اعدام در يك روز

بنا‌ به گزارشهای دریافتی رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز سه‌شنبه دوم خرداد، 10زندانی را در شهرهای زاهدان؛ اردبیل؛ اراک؛ تبریز و کرمانشاه بدار آویخت.
بنا‌ به این گزارش. در اردبیل یک زندانی به نام داور همدرد ۵۰ساله و متاهل اعدام شد.
در زندان زاهدان یک زندانی ۳۰ساله به نام عبدالکریم شهنوازی پس از ۶سال زندان، اعدام شد.
در زندان مرکزی اراک دو زندانی حلق‌آویز شدند.
در کرمانشاه یک زندانی به نام مهرداد عسکری ٣٣ ساله پس از ۵سال زندان اعدام شد.
همچنین در زندان تبریز از بند ۹این زندان ۵زندانی با مشخصات کاظم حجاجی، ؛ سید علی موسوی و جابر فخری، اهل شبستر پس از ۹سال زندان اعدام شدند از اسامی دو نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.
لازم به یادآوری است یک زندانی نیز روز دوشنبه اول خرداد در زندان اصفهان به دست دژخیمان اعدام شد.
در زندان زاهدان دژخیمان یکی از زندانیان را پای چوبه‌دار برده و وی را مجبور به دیدن اعدام همبند خود کرده و به او گفتند که ۴۰روز دیگر اعدام خواهد شد.
این اعدامها پس از نمایش انتخابات صورت می‌گیرد.

Comments are closed.