تهدید و اجبار زندانیان به شرکت در انتخابات

9

مسئولین زندانهای دیزل آباد کرمانشاه و ارومیە زندانیان را تهدید کردند که در صورت شرکت نکردن در انتخابات با مجازات قطع ملاقات روبرو خواهند بود.

در زندان دیزل آباد کرمانشاه مسئولین زندان بە زندانیان این زندان اعلام کردەاند کە اگر در انتخابات ریاست جهوری شرکت نکنند، بە مدت یک ماه آنها را از ملاقات حضوری و پشت کابین محروم خواهند کرد.

همچنین اخیرا مسئولین زندان ارومیە با اعلام از بلندگوی زندان اعلام کردند که شرکت زندانیان این زندان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اجباری است و چنانچه زندانی در روز انتخابات رای ندهد بە مدت ٣ جلسە از ملاقات محروم می‌‌شود و تاکید کردەاند کە شرکت در انتخابات و رای دادن برای همە زندانیان اجباری است.

Comments are closed.