ضرب و شتم نوجوانان زندانی با حمایت مسئولین زندان زابل

11

بر اساس گزارشهای رسیده ؛ مسئولین زندان زابل اقدام به وارد کردن تعدادی از عوامل زندانی خود به بند باصطلاح کانون اصلاح و تربیت زابل کرده اند، این زندانیان شرور که از عوامل و دست پرورده رئیس زندان می باشند ٬اقدام به ضرب و شتم و تهدید زندانیان کردند.
حضور این زندانیان شرور در بند باصطلاح کانون اصلاح و تربیت زابل؛ موجب ایجاد نا امنی برای جان زندانیان از جمله زندانی سیاسی ارژنگ داودی است و خطر تعرض به هر بهانه ای به این زندانی سیاسی در این زندان وجود دارد.
طبق گزارشات بدست آمده از شاهدين عيني، روز پنجشنبه ۷  اردیبهشت یکی از افراد شرور که جدیدا به بند باصطلاح کانون اصلاح و تربیت نوجوانان زندان مرکزی زابل وارد شده است،‌ اقدام به ضرب و شتم یکی از نوجوانان زندانی ضعیف نمود تا بدینوسیله از سایر زندانیان زهر چشم گرفته و آنان را مرعوب کند. این فرد شرور که به گفته زندانیان؛ پرونده های جنایی مختلفی نیز دارد؛ گفته است كه از حمايت يكي از مسئولين زندان زابل به نام  میری برخوردار هست.

در ادامه همين گزارش آمده است كه  یکی از زندانیاني  كه به تحريك مسئولين زندان به شکل وحشیانه ای مورد تعرض اين زنداني شرور قرار گرفته بوده است  نهایتا مجرم شناخته شده است.

قابل ذکر است که زندانی سیاسی ارژنگ داودی نیز در همین بند محبوس و در تبعید است و بدلیل حضور چنین افراد شرور و حمایت شده از طرف سرکردگان زندان هیچ تضمین و امنیت جانی ندارد و هر لحظه ممکن است توسط همین افراد مورد تعرض جدی قرار بگیرد.

Comments are closed.