یورش گارد زندان رجایی شهر براي انتقال10 زنداني محكوم به اعدام

26

با یورش غافلگیرانه گارد زندان رجایی شهر به بندهای ۲ و ۶ و ۱۰ بیش از ۱۰ نفر از زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

بنا به گزارشات دريافتي  صبح امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه، ده  تن از زندانیان زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

اسامی  اين ۱۰ منتقل شده به انفرادي براي اجراي حكم ضد بشري اعدام، عبارتند از :

محمود بیات، جبار ملاهاشمی، محمدباقر عظیمی از بند ۱۰ و محمد جگرکی ،شایان شاددل،مازیار علایی بخش، علی مالکی، محرم عبدی از بند ۲ دارالقرآن و مجید آقارحیمی از بند یک و مهدی رشیدیان از بند ۴ .

 

کلیه این زندانیان، محکومین به اعدام هستند که جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

 

یوسف مردی، رییس حفاظت اطلاعات زندان، همراه با سرگرد زلفعلی رئیس گارد زندان و نیروی انتظامی زندان، به همراه مسئول بند ۱۰ با یورش وحشیانه به این بند اقدام به ایجاد فضای رعب و وحشت نموده و به سلولهای زندانیان حمله کردند. در این حمله غافلگیرانه که در هراس از شورش و اعتراض زندانیان، صبح زود صورت گرفت به بهانه بازرسی جهت کشف گوشی و وسایل ممنوعه، بیش از ده تن از زندانیان را به سلولهای انفرادی منتقل کردند.

همزمان تعداد دیگری از مامورین زندان به بند ۶ زندان رجایی شهر حمله کرده و چند زندانی دیگر را به سلولهای انفرادی منتقل کردند.

Comments are closed.