حمله وحشیانه به بند زنان، زندان اوین

14

روز چهارشنبه 23 فروردین، ماموران گارد امنیتی زندان اوین با یورش وحشیانه به بند زنان این زندان، اقدام به بازرسی و تفتیش تحقير آميز وسایل زندانیان کردند.

در این بازرسی، که به شکل تحقیرآمیزی صورت گرفت، ماموران زندانیان این بند را تفتیش بدنی کردند.

به دنبال این حمله و بازرسی وحشیانه و توهین‌آمیز، زندانیان این بند به هواخوری منتقل شدند. همچنین ماموران وسایل زندانیان را تفتیش کرده و لوازم شخصی آنان را به هم ریختند.

Comments are closed.